Werkwijze van de SBKG RU

1. Doelstelling
Krachtens haar statuten is de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Randstad en Utrecht (SBKG RU) behulpzaam en verleent zij bijstand inzake restauratie, herstel en onderhoud van kerkelijke gebouwen en tot die gebouwen behorende orgels, meubilair en verdere zaken. Dit betreft primair voorkomende vragen en problemen wat betreft technische aangelegenheden. Steeds vaker komen vragen op ons af aangaande subsidieregelingen, of een kerkelijke gemeente aanspraak kan doen gelden op een bepaalde subsidiepot en aan welke voorwaarden dan moet worden voldaan. Tenslotte kan nog advisering rond passende herbestemming van kerkelijke gebouwen als belangrijke taak worden aangegeven.

2. Wijze van aanlevering vragen
Verwacht wordt dat verzoeken om bijstand schriftelijk zo ruim mogelijk omschreven, onderbouwd en waar nodig gedocumenteerd (bijvoorbeeld met het meest recente inspectierapport van de Monumentenwacht) worden ingediend bij het secretariaat. Aandachtspunten voor het verzoek zijn onder andere:
• aard van het advies: restauratie, herstel, onderhoud, herinrichting van de ruimten, financiering/subsidieaanvraag;

• omschrijving van het object (o.a. al of niet monument);
• reeds ondernomen activiteiten (al of niet ingeschakelde architecten en of andere deskundigen); gegevens van eerder uitgevoerde restauraties en werkzaamheden groot onderhoud.

3. Fasering
De adviesprocedure verloopt gefaseerd. Een eerste grondige analyse van de (probleem)situatie is een vereiste voor een verdere voortgang van de procedure. Hierover moet overeenstemming bestaan alvorens een plan van aanpak kan worden opgesteld. Daarna kan een uitvoeringsadvies volgen.

Deze procedure is gekoppeld aan en wordt mede gestructureerd door consultatie van:
• gemeentelijke en andere overheden,

• de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
• bovenplaatselijke kerkelijke organen alsook instellingen betrokken bij subsidie- en financieringsmogelijkheden.

4. Advisering door SBKG RU
Uitgangspunt is te streven naar een adequaat advies voor elk denkbaar probleem aangaande een stoffelijke zaak wat zich aandient bij een kerkelijke gemeente in ons aandachtsgebied.

Cruciaal in alles is daarbij de vraag: Wat kan het beste worden gedaan in onderhavige situatie? Voor die vraag kunt u een beroep doen op de deskundigheid binnen de stichting. Waar mogelijk geven we zelf een in onze optiek beste advies, voor meer specifieke onderwerpen verwijzen wij u door naar een ter zake deskundige.

5. Betrokkenheid CCBB
Daar waar nodig kan SBKG RU overleg plegen met het desbetreffende Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken over het verlenen van toestemming.

6. Besluitvorming
De uiteindelijke besluitvorming en de financiële verantwoordelijkheid berust te allen tijde bij de plaatselijke colleges van kerkrentmeesters / beheerders van de betrokken gebouwen.

7. Vertegenwoordiging
Als regel zullen per project of situatie één of twee vaste vertegenwoordigers van de stichting worden aangewezen. Van de zijde van het college van kerkrentmeesters/beheerders wordt eveneens verwacht dat zij vaste vertegenwoordigers zullen aanwijzen.

8. Rapportage
Van alle afspraken, besprekingen en contacten zullen korte verslagen worden gemaakt. Van colleges van kerkrentmeesters/beheerders van gebouwen wordt verwacht dat zij het secretariaat op de hoogte zullen houden van ontwikkelingen aangaande de voortgang aangaande een probleemstelling.

9. Kosten
Voor donateurs van de SBKG RU zijn de bezoeken gratis.

10. Onvoorzien
Het bestuur zal in voorkomende gevallen aanvullend beslissen en naar bevind van zaken handelen.

Aldus vastgesteld door het bestuur van SBKG Z-H in haar vergadering van juni 2008, geactualiseerd zowel in voorjaar 2018 (vanwege doorlooptijd) en voorjaar 2019 (samenvoeging met SBKG Utrecht).

Leerdam,

Evangelisch Lutherse Kerk

't Woudt,

interieur Hervormde Kerk

Laatste nieuwsbrief

Door middel van deze nieuwsbrief wordt relevante informatie aangeboden aan kerkrentmeesters, over onderwerpen die van belang (kunnen) zijn bij hun werk betreffende instandhouding van objecten die een functie hebben in kerkelijke zin...

Bekijk hier

Donateur worden

Donateur worden? Wilt u het werk van de SBKG ook ondersteunen? 
Hier vindt u het aanmeldingsformulier. Gelieve dit formulier na volledige invulling en ondertekening te verzenden aan het contactadres.

Aanmelden

Contact

Sportlaan 6
3299 XG Maasdam
Nederland

078–6762276
info@sbkgru.nl

Delen

© Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Randstad en Utrecht