Actualiteiten

Nieuwe statuten en nieuwe naam, fusie met SBKG Utrecht

De samenvoeging met SBKG Utrecht is een feit, nu op vrijdag 31 mei 2019 bij de notaris de nieuwe statuten zijn verleden vanwege het samengaan van beide SBKGen, onder de naam Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Randstad en Utrecht (SBKG RU). In de recent verschenen nieuwsbrieven alsmede ook in de jaarverslagen is daaraan steeds aandacht besteed. Zo snel als mogelijk zal dit ook qua huishoudelijke zaken worden aangepakt. U kunt blijven rekenen op de oude en vertrouwde dienstverlening.

Nieuwsbrief verzonden

Nog deze week, zaterdag 1 juni, valt Nieuwsbrief 43 op de mat bij alle kerkelijke gemeenten in ons aandachtsgebied. Dat behelst de provincies Utrecht en Zuid-Holland alsmede een deel van Noord-Holland. Daarnaast kerkelijke gemeenten in Gelderland en Noord-Brabant, als donateur aan ons verbonden . Geen nieuwsbrief ontvangen? Kijk dan op de rubriek Nieuwsbrieven, elders op de website.

Subsidies

Zaken van algemene aard over dit onderwerp kunt u vinden in de rubriek Subsidies. Meer actuele informatie treft u aan in onze rubriek Nieuwsbrieven.

Houdt u de kalender in de gaten, om tijdig (uiterlijk 31 maart) de subsidieaanvraag BRIM in te dienen bij de Rijksdienst te Amersfoort?

Asbest

Belangrijk nieuws was er afgelopen week ook vanuit de Tweede Kamer. Daar is namelijk nu eindelijk de Wet aangenomen die er voor moet gaan zorgen dat in 2024 al het asbest in Nederland van daken is verwijderd. Niet op 1 januari 2024, zoals eerst de bedoeling was, maar op 31 december 2024. Een jaar extra dus, maar ook dat wordt een enorme uitdaging. Hoe u dit als gemeente kunt aanpakken wordt ondersteund door de toolkit asbestdaken waar ook een klok aftelt tot die datum. En uit de inventarisatie asbestdaken in provincies is te lezen dat er nog rond de 79 miljoen m2 tot die tijd moet worden gesaneerd. Maak uw borst maar nat! Op de Nationale Asbest Conferentie op 6 november in Harderwijk is hierover meer aan de orde gekomen.

Beleidsplan SBKG Z-H

Als sprake is van een beleidsplan daterend uit 2009 is het tijd voor aanpassing. In de bestuursvergadering van vandaag dat vastgesteld. Maar de tijd gaat snel, ook in kerkelijk verband. De kans bestaat dat op korte termijn dat opnieuw dient te worden gewijzigd en geactualiseerd. Klik hierna voor complete tekst Beleidsplan Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Zuid.pdf

Wie helpt ons?

Elke keer weer vragen wij ons af of we als stichting wel voldoen aan de behoefte die leeft bij kerkelijke gemeenten. Er zijn als adviesbank, maar geen dan wel heel weinig vragen krijgen. Dat geeft te denken. Daarom aan een ieder die betrokken is op kerkelijk vlak, kerkrentmeesters en anderen: laat u horen. Geef aan ons door wat we voor u kunnen betekenen of hoe we nog beter u van dienst kunnen zijn. Alvast dank voor de medewerking.

Uitwisselen informatie

Als stichting worden wij regelmatig om advies gevraagd over problemen aangaande stoffelijke zaken. Veelal kan dat advies direct worden gegeven of is daarvoor een bezoek aan de desbetreffende lokatie nodig. Maar er doen zich ook situaties voor dat kerkrentmeesters bepaalde stukken niet gelijk voorhanden hebben. In die situaties wordt een bezoek of contact afgesloten met we nemen nog wel contact op. Hoewel we er begrip voor kunnen opbrengen dat informatie niet direct beschikbaar is, duurt die periode van nazoeken / navragen soms wel heel lang. Dan vragen wij ons af of de vraagstelling inmiddels is achterhaald. Wilt u ons in deze helpen en zo snel als mogelijk de toegezegde gegevens aan ons toesturen? Dank voor de medewerking.

Gegevens van gebouwen

Het is gewenst dat alle van belang zijnde gegevens van een kerkelijk object deugdelijk worden vastgelegd, zodat bij later voorkomende problemen direct actie kan worden ondernomen en niet eerst moet worden gezocht naar die informatie. Klik hier voor het complete bericht.

Herbestemming van kerkelijke gebouwen

Herbestemming van kerkelijke gebouwen is zeer actueel. Teneinde kerkrentmeesters hulp te bieden is een nota daarover opgesteld, welke als checklist en leidraad kan worden gebruikt. Klik hier.

Meerjarenonderhoudplan

Het nut van een meerjarenonderhoudsplan wordt onvoldoende onderkend. Klik hier voor een nadere toelichting.

Mindervalidentoilet en het bouwbesluit

Weet u wanneer een mindervalidentoilet verplicht in een (kerk)gebouw moet zijn aangebracht? Kent u de regels van het Bouwbesluit? Zo nee, klik dan door.

Leerdam,

Evangelisch Lutherse Kerk

't Woudt,

interieur Hervormde Kerk

Laatste nieuwsbrief

Door middel van deze nieuwsbrief wordt relevante informatie aangeboden aan kerkrentmeesters, over onderwerpen die van belang (kunnen) zijn bij hun werk betreffende instandhouding van objecten die een functie hebben in kerkelijke zin...

Bekijk hier

Donateur worden

Donateur worden? Wilt u het werk van de SBKG ook ondersteunen? 
Hier vindt u het aanmeldingsformulier. Gelieve dit formulier na volledige invulling en ondertekening te verzenden aan het contactadres.

Aanmelden

Contact

Sportlaan 6
3299 XG Maasdam
Nederland

078–6762276
info@sbkgru.nl

Delen

© Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Randstad en Utrecht